กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม เข้าพบปะ เยี่ยมชม

วันที่ 12 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับวิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่
เพื่อถ่ายทำและจัดทำ VDO นำเสนอ กิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อของกระทรวงอุตสาหกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *