ศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย ในชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้กระจายไปสู่ชาวนาในชุมชน และ เป็น ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้กับเกษตรกรเป้าหมายในด้านต่าง ๆ และบริการ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งการผลิตและการตลาดใหม่ ๆ 

ขึ้นกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *