ศูนย์ทั้ง3

ศูนย์ดินปุ๋ย ชุมชน

ศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่ของเรา เป็นศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน มีหน้าที่หลักคือ ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เพื่อให้รู้ว่าควรใส่ปุ๋ยแบบไหน นอกจากจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้แล้ว ยังสามาระช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

ศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรเป้าหมาย ในชุมชน ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้กระจายไปสู่ชาวนาในชุมชน และ เป็น ศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ให้กับเกษตรกรเป้าหมายในด้านต่าง ๆ และบริการ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งการผลิตและการตลาดใหม่ ๆ  ขึ้นกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์