ข้าวอินทรีย์ ออกบูธ จำหน่ายสินค้า

งานศิลปาชีพประทีปไทย 2565

ข้าวเพลินนา (วิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่) ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าประกวด KBO (Knowledge Base Otop) ซึ่งเป็นการประกวดกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการ โดยเน้นเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ในท้องถิ่น การนำภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนา OTOP ของชุมชนภายใต้การเสริมสร้างความรู้ทักษะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นให้มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด ผลิตภัณฑ์ได้แก่ แป้งข้าวไรซ์เบอรี่ สำเร็จรูป สำหรับทำทองม้วนสด ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาเบี่ยมชมบูธ และมาให้กำลังใจด้วยนะครับผม