ประเมินวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 วิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนาไรซ์เบอรี่ (ข้าวเพลินนา) ได้รับคัดเลือก
1 ใน 4 ทีม ในการการประเมิน เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้ามาให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านและ คนในชุมชนทุกคน ที่มาช่วยเสริมพังใจให้กับทีมผู้นำเสนอ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *